Východiska programu Nezávislého sdružení Nové Týniště

 1. Zajistíme prosazení rovného a spravedlivého přístupu občanů k pracovním pozicím, funkcím, majetku města, podnikatelským příležitostem, službám a dalším možnostem i výhodám, jež jsou pod kontrolou města.
  U pracovních příležitostí a funkcí musí rozhodovat schopnosti a morální vlastnosti.
  U podnikatelských příležitostí kvalita a efektivita (co nejlepší výsledek za přijatelnou cenu).
 2. Zásadním způsobem zlepšíme informovanost občanů a rozkryjeme všechny rozhodovací procesy. Chceme, aby vše, co se dnes odehrává za zavřenými dveřmi, napříště bylo zveřejněno.
 3. Podpoříme soukromé iniciativy ve všech oblastech (místní hospodářství, kultura, sport apod.) a omezíme dominantní postavení města tam, kde město soukromé iniciativy dusí.
 4. Každá koruna z městského rozpočtu musí být vynaložena smysluplně s péčí, jakou všichni věnujeme svým vlastním záležitostem.
 5. Prověříme hospodaření města i na něj napojených organizací s cílem zamezit plýtvání. Minulé nespravedlivosti a přehmaty, které zvýhodňovaly nebo zvýhodňují jednotlivce nebo organizace na úkor města, se v souladu s právním řádem pokusíme odstranit.
 6. Na úrovni města přispějeme k tomu, aby se omezilo přerozdělování skrze městský rozpočet a aby maximum peněz zůstalo v kapsách týnišťských občanů, kteří sami nejlépe vědí, jak s nimi naložit.
 7. Podpora města v oblastech, kde je skutečně nezbytná, bude směřována zejména ve prospěch těch, kteří si své potřeby prokazatelně nemohou financovat sami (například lidé v tíživé životní nebo sociální situaci). V souvislosti s touto podporou budeme uplatňovat individuální přístup a požadovat uplatnění vůle, iniciativy a angažovanosti příjemců na řešení a vyřešení dané situace.
 8. Budeme usilovat o oživení ekonomiky města pomocí aktivního poskytování informací místním, tuzemským i zahraničním podnikatelům, přívětivým územním plánem, snahou zajistit využití pro opuštěné podnikatelské objekty, a případně drobnými investicemi do infrastruktury ve prospěch obecné podpory podnikání (ne ve prospěch konkrétního subjektu).
 9. K připraveným projektům si vyžádáme stanovisko veřejnosti, aby se nerealizovaly akce, jež nemají dostatečnou podporu občanů. Město bude hledat a využívat dotace na to, co skutečně potřebuje, nebude stavět podle toho, na co se objeví dotace.
 10. Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Vytváření dluhů je přípustné pouze za krajně mimořádné situace (např. živelná pohroma velkého rozsahu).
 11. Budeme se snažit přinášet další vize a podněty do veřejné diskuse, především zapojit další odpovědné a aktivní občany se znalostmi a zkušenostmi do přípravy a realizace budoucnosti našeho města. Chceme se inspirovat a sdílet zkušenosti s jinými městy, kde již výše uvedené zásady v praxi realizují.

Na tato východiska naváže podrobný program, jehož vytváření se můžete účastnit. Cílem konkrétních opatření navržených v programu bude v případě volebního úspěchu uvést výše uvedené zásady v život.