Volební program

Část 1.: Méně městu, více občanům

Není možné, aby město rozmařile hospodařilo a zároveň spousta jeho občanů přemýšlela, jak vyjít od výplaty k výplatě.
Snížíme poplatkové nebo daňové příjmy Týniště n. Orl. a částku v řádu několika milionů ročně ponecháme rodinným rozpočtům týnišťských občanů.
Výpadek rozpočtových příjmů budeme zčásti kompenzovat omezením byrokratického aparátu města, zvýšením efektivnosti vynakládání prostředků z městského rozpočtu, rušením zbytečných aktivit uskutečňovaných orgány města, příspěvkovými organizacemi či prostřednictvím účastí na organizacích typu MAS (místní akční skupina) tam, kde se neprokáže jejich jednoznačný přínos.
Zásadně nebudeme poskytovat soukromým podnikatelským subjektům podpory z rozpočtu města tak, jako se stalo v minulém volebním období v případě 500 tis. Kč pro Panattoni a 500 tis. Kč pro Rewe. Peníze z rozpočtu města nejsou určeny k deformaci podnikatelského prostředí a vylepšování hospodaření těch, kdo by své příjmy měli vytvářet úspěšným podnikáním. V případě neziskových subjektů podstatně zpřísníme kritéria poskytování podpor a podporu poskytneme pouze, pokud bude objektivně prokázán naprosto nepochybně veřejný zájem. Za takový případ nepovažujeme třeba podporu soutěži ohařů konané u Litomyšle, kterou poskytlo minulé zastupitelstvo.

Dar 500 tis. Kč vlastníkovi Penny Marketu – společnosti Rewe
Článek proti zvyšování poplatku z odpadů a požadavek na jeho zrušení z 3.3.2013
Dar 500 tis. Kč společnosti Panattoni

Část 2.: Město není tajný spolek

2.1. Zajistíme pořizování nahrávek z jednání zastupitelstva a rady a jejich uveřejňování na webu města s obsahem, a to i přesto, že jednání rady jsou dle zákona o obcích neveřejná. Smyslem tohoto ustanovení ale dle nás není utajování jednání tohoto orgánu obce, ale především zachování pružnosti a operativnosti jeho rozhodování. Audiovizuální záznamy v žádném případě nemohou operativnost rady ohrozit. Navíc umožníme na jednání rady přítomnost zástupců volebních subjektů, kteří budou mít své zastupitele, ale v radě zastoupeny nebudou. (Zveřejňování nahrávek z jednání zastupitelstev je zcela běžné a provádí jej řada měst, např. Semily).
2.2. V současné době se nevedou záznamy o tom, jak ten který radní a zastupitel o jednotlivých tématech hlasoval. Prosadíme, aby se u každého odhlasovaného bodu ve všech zápisech uvádělo, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel. Toto opatření umožní vyvodit případnou právní odpovědnost za hlasování a rovněž přinese vodítko pro občana posuzujícího, jak zastupitelé (radní) hájí jeho zájmy.
2.3. Zasadíme se o automatické zveřejňování a dostupnost veškerých informací – materiálů k jednání zastupitelstva, k veřejným zakázkám, informací o příspěvkových organizacích, apod. V současné době se tak neděje a např. informace o nakládání s finančními prostředky v příspěvkových organizacích (Služby města, Kulturní centrum, …) nejsou veřejně dostupné. 
2.4. Obsazování funkcí i pracovních míst městem, příspěvkovými organizacemi i dalšími subjekty, na nichž se město podílí a má vliv na jejich řízení, musí probíhat v řádných výběrových řízeních, ve kterých nesmí být nikdo neoprávněně zvýhodněn. Minulé chyby se pokusíme v mezích současného právního řádu napravit. 

Prosazujeme výměnu vedoucích představitelů města a úředníků spojených s neprůhlednými veřejnými zakázkami a problematickými rozhodnutími.

Článek ke zveřejňování záznamů z 15.7.2013 na tyniste.blog.cz
Výzva starostovi k zajištění jmenovitého hlasování zastupitelů ze 17.12.2012

Část 3.: Snížení životních výdajů občanů

Uděláme inventuru výdajů občanů, na které může mít samospráva města Týniště n.O. vliv. 
Příkladem mohou být např. výdaje za dodávku vody. Infrastruktura vodovodu je majetkem Dobrovolného svazku obcí Křivina (jehož členy jsou Týniště n. O. a Albrechtice n. O.), provozovatelem je dlouhodobě společnost AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Přezkoumáme smluvní a další vztahy mezi městem (dobrovolným svazkem) a touto společností a prověříme možné alternativy provozování vodovodu s cílem zajistit dlouhodobě co možná nejpříznivější ceny vody při současném udržování a zlepšování technického stavu infrastruktury. Cestou může být nová soutěž na provozovatele vodovodu (přičemž bychom se chtěli vyhnout dlouhodobým smlouvám) nebo samostatné provozování vodovodu městem, či jím řízenou společností. Jsme si vědomi skutečnosti, že smlouvy s provozovatelem mají dlouhodobý charakter, a že se jedná o složitý a komplexní problém, který nemá zcela jednoduché řešení. I přesto, že pravděpodobně nepůjde prosadit okamžitou a rychlou změnu v čase daném jedním volebním obdobím, budeme se tímto problémem intenzivně zabývat.

Část 4.: Rovné možnosti všem občanům a transparentní nakládání s majetkem

Zveřejníme seznam veškerého významnějšího majetku města Týniště nad Orlicí s tím, že v seznamu bude uvedeno kdo, jak a za jakých podmínek v současné době majetek užívá. Rovněž uvedeme, odkdy je možná, s ohledem na smluvní závazky, změna užívání majetku a kam občané mohou předávat své návrhy, jak s majetkem naložit.
Nevyužívaný a nepotřebný majetek se pokusíme prodat. 
O všech způsobech využití, včetně prodeje, se bude rozhodovat v otevřených výběrových řízeních zajišťujících rovné šance pro občany města. 

Prověříme a případně zrušíme veškeré neoprávněné výhody, které kdokoliv získal na základě přátelských vazeb na představitele města nebo obdobným protiprávním či neprůhledným způsobem (např. pronájem divadelního baru, pronájem předzahrádky u kina zdarma, placení města za provozování kina a další podezřele levné a výhodné pronájmy).

Nevýhodný pronájem části domu č.p. 234 za 500 Kč celkem za rok, k tomu rovněž zde
Pokus o neprůhledný pronájem Dělnického domu

Část 5.: Komunikace města s občany

Žijeme v době, kdy se dominantním zdrojem informací stávají webové stránky.
Dnešní doba vyžaduje co nejjednodušší přístup k informacím a možnosti komunikace. Webové stránky jsou ideálním místem, kde město musí začít. Protože aktuální stav tomuto požadavku naprosto neodpovídá, zajistíme předělání městského webu po vzoru úspěšných a osvědčených webových projektů v jiných městech (inspirací jsou nám např. Semily a weby měst, které za své webové stránky získaly ocenění). Web musí být zdrojem informací o činnosti představitelů obce, městského úřadu, subjektů navázaných na město, nástrojem komunikace občanů s městem. 
Dalším jeho úkolem je do města a okolí přitáhnout turisty, podnikatele apod., být tedy nástrojem podpory místní ekonomiky. 
Kvalitní webové stránky města Týniště nad Orlicí musí občanům usnadnit a zpříjemnit život.
V přímé souvislosti s předěláním webových stránek dále posílíme úlohu sociálních sítí, komunikaci a propagaci města na nich ( Facebook, Twitter, Youtube).

Část 6.: Oblast veřejných zakázek

6.1. Na rozdíl od minulého vedení města zajistíme bezvýjimečné dodržování zákona o veřejných zakázkách i vnitřních předpisů města k zadávání veřejných zakázek. Ty změníme po vzoru měst, jež mají tuto problematiku propracovanou a jsou známy jejím dodržováním a transparentním postupem při organizaci veřejných zakázek. Mezi taková města patří opět např. Semily. Naplníme přitom nejen literu příslušných předpisů, ale zejména jejich ducha, kterým je úspora prostředků z rozpočtu města, zajištění kvalitních dodávek zboží a služeb v maximálně konkurenčním prostředí.
6.2. V největší možné míře využijeme pro transparentní výběrová řízení služby elektronických prostředků, jakým je např. aukční systém pro E-biz, Nar Marketing http://proebiz. com/. Tyto nástroje umožňují uspořit prostředky za režijní náklady města (energie, spotřební materiál, PHM). Tam, kde to bude možné, pro nákupy využijeme elektronické tržiště.
6.3. U menších nákupů využijeme i systémy typu epoptavka.cz.
6.4. K zajištění konkurenčního prostředí budeme o veřejných zakázkách informovat maximální možné množství potencionálních dodavatelů. Ke zpracování nabídek dodavatelům dáme dostatečný čas, aby tímto způsobem nebyl uměle omezován okruh uchazečů.
5. Veškeré informace, dokumenty výběrového řízení, smlouvy, faktury týkající se veřejných zakázek budou zveřejněny.
6.6. Výsledky výběrových řízení nebudeme znehodnocovat tím, že dodatečně budeme měnit podmínky smluv a případně dodavatelům odpouštět sankce za nedodržení smluvních podmínek, jak to dělalo dosavadní vedení města.

 Stavba chodníku na Mírovém náměstí bez výběrového řízení

Část 7.: Oblast státní správy

7.1. Budeme trvat na tom, aby úředníci městského úřadu, vykonávající státní správu (např. stavební úřad, matrika, odd. životního prostředí), plnili své zákonné povinnosti a současně se řídili principy dobré správy (seznam principů dobré správy a jejich popis naleznete na odkazu v dalším příspěvku).
7.2. Jsme si vědomi toho, že samospráva a státní správa jsou ze zákona odděleny. To ovšem nezbavuje vedení města odpovědnosti za zajištění kvalitního a řádného výkonu státní správy městskými úředníky.
7.3. V rovině pracovního práva proto posílíme kontrolu výkonu státní správy a v případě zjištění nedostatků vyvodíme pracovněprávní odpovědnost.

Část 8.: Oblast investic

8.1. V první části volebního období budeme investiční prostředky směřovat především do oprav již existujícího majetku, neboť nové projekty připravené bývalým vedením města chceme důkladně prověřit z hlediska jejich potřebnosti, efektivnosti, přínosu pro občany města a dalších kritérií. Chceme také provést analýzu potřeb Týniště nad Orlicí a případně doplnit seznam projektů o ty, které z této analýzy vyplynou a dosud se o nich z jakýchkoliv důvodů neuvažovalo. Před realizací projektů si vyžádáme stanovisko veřejnosti, aby se nerealizovaly projekty, k nimž občané města nemohli vyjádřit svůj názor. V této fázi rovněž budeme vytvářet potřebnou finanční rezervu na následnou realizaci projektů podporovaných občany.
8.2. Výjimkou v této první části volebního období by mohl být projekt „Multifunkční hřiště“ pro více než desítku sportů s odhadovanými náklady kolem 2 mil. Kč. Za možná místa jeho realizace pokládáme prostor v oblasti u tělocvičny U Dubu nebo u Základní školy Týniště n.Orl. V souladu s naší zásadou uvedou v bodu 1.1 si před případnou realizací ověříme názor občanů na tento záměr. 
8.3. Prioritou při přípravě potenciálních investic budou v první fázi úspory energií Např. Geriatrické centrum vynakládá zhruba 2 mil. Kč ročně za energie. Investice do úspor jsou investicí do budoucnosti a sníží výdaje města v dalších letech.
8.4. Během první části volebního období a prověřování projektů budeme rovněž zjišťovat možnosti získání finančních prostředků z dotačních programů a tyto informace budou součástí veřejné diskuze nad projekty. Nicméně naším záměrem je hledat a využívat dotace pouze na to, co město skutečně potřebuje, tedy nestavět podle toho, na co se objeví dotace. 
8.5. Pro shánění, administraci dotací, pro správu a administraci výběrových řízení a podobné činnosti nebudeme běžně využívat externí firmy typu Dabona, jak tomu bylo v minulém volebním období, ale tuto práci svěříme kvalifikovanému a spolehlivému zaměstnanci Městského úřadu v Týništi n.Orl., který v maximálně možné rozsahu bude pracovat pod kontrolou veřejnosti. Pokud by ve výjimečném případě (např. u velkého projektu) bylo potřeba využít externí firmu, práci jí nebudeme zadávat z volné ruky, ale na základě řádného výběrového řízení.
8.6. První část volebního období bude ukončena na podzim roku 2016, kdy u příležitosti konání voleb do zastupitelstev krajů požádáme týnišťské občany o názor na to, které projekty a v jakém pořadí se mají realizovat.
8.7. Vybrané projekty v daném pořadí se následně budeme snažit do konce volebního období realizovat při zachování finanční stability a nezadlužování městského rozpočtu. 

Náhodná a bezkoncepční investice – Úprava fotbalového hřiště v Olšině
Energetická úspornost nedávno rekonstruované radnice
Informace k rekonstrukci Mírového náměstí z 23.8.2012 

Část 9.: Sociální služby (vzhledem k rozsahu zde zveřejňujeme první bod této části programu, zbytek je k dispozici na vloženém odkazu)

9.1. Prosazujeme takové sociální služby, které podporují sociální začleňování občanů, kteří se ocitli z různých důvodů v nepříznivé sociální situaci . Znamená to, že chceme, aby lidé mohli zůstat co nejdéle doma nebo tam, kde se „doma“ cítí, svobodně se rozhodovat o tom, jak budou svůj problém řešit a nerozhodovali o nich instituce a úřady i v případě, že potřebují se zachováním „normálního stavu na jaký byli zvyklí“ pomoci od druhých a zvláště pak v případě, kdy je tato pomoc řešena pomocí veřejných služeb a z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu je naší prioritou podpora terénních sociálních služeb (které docházejí za občanem do jeho bydliště) za současného souběhu domácí zdravotní péče.

www.condec.cz/czech/dokumenty/Efektivni_socialni_sluzby_program_NT-1_VeKo2.pdf

Část 10.: Oblast školství a mládeže

10.1. Stejně jako u jiných příspěvkových organizací města se budeme snažit i u škol a předškolních zařízení v zákonných termínech organizovat řádná výběrová řízení na jejich ředitele tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná úroveň jejich řízení. Termíny pro tato výběrová řízení jsou daná školským zákonem v intervalu jedenkrát za 6 let. Bude-li to možné, v rámci volebního období zorganizujeme výběrová řízení v nejbližším možném termínu. Tam, kde to bude možné, budeme usilovat o to, aby i v dalších vedoucích funkcích školských zařízení stanuli odborníci s osobními vlastnostmi, které by člověku na podobné pozici měly být vlastní.
10.2. Posílíme kontrolu zřizovatele nad činností a hospodařením školských příspěvkových organizací tak, aby byla zajištěna hospodárnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtů těchto organizací a naplnění priorit města v oblasti vzdělávání a péče o mládež. 
10.3. Škola musí v maximální možné míře zpřístupnit své kapacity a prostory pro realizaci ekonomických, zájmových a volnočasových aktivit mládeže i dospělých. 
10.4. Vedení Základní školy Týniště n.Orl. by mělo poskytovat podporu akcím typu „Street ball“, které se již tradičně v Týništi nad Orlicí konají. 
10.5. Školní družina Základní školy Týniště nad Orlicí by měla fungovat tak, aby umožnila rodičům dětí výkon zaměstnání i v okolních městech bez nutnosti omezovat výběr zaměstnání pouze na ta, u nichž bude k dispozici zkrácená pracovní doba. 
10.6. Na bývalém pozemku pěstitelských prací za školou vybudujeme oplocený venkovní hrací prostor pro školní družinu.
10.7. Budeme požadovat, aby služby poskytované školkami umožnily týnišťským občanům výkon běžného zaměstnání v průběhu celého roku včetně prázdnin a aby školky v plném rozsahu pokryly potřeby rodičů. Pokud k tomu bude moci přispět i Základní škola v Týništi nad Orlicí svými kapacitami, zajistíme, aby se tak stalo.
10.8. Zvýšíme podporu Domu dětí a mládeže. Pokud by rozvoji mimoškolních aktivit mládeže mohla svými materiálními či personálními kapacitami přispět také Základní škola Týniště nad Orlicí, budeme takovou spoluúčast na vedení ZŠ požadovat. 
10.9. Bezpečnost dětí posílíme vyznačením dlouhodobě chybějících přechodů u školy a dále na vytipovaných frekventovaných místech ve městě a obcích.
10.10. Vybudujeme za školou oplocené školní hřiště s prostory pro různé typy sportů.
10.11. Budeme preferovat individuální přístup k dětem a kvalitní výuku, včetně zapojení pedagogů do dalšího vzdělávání tak, aby škola držela krok s dnešními novými vzdělávacími trendy.

Část 11.: Oblast kultury

11.1. Uspořádáme výběrové řízení na obsazení místa kulturního pracovníka, jenž by měl přinést novou koncepci podpory kulturního života v Týništi nad Orlicí. 
11.2. Na základě inspirace z jiných měst se pokusíme o méně socialistický model přístupu ke kultuře, který posílí roli soukromé iniciativy.
Peníze z rozpočtu budou vynakládány na jednotlivé projekty, které bude moci iniciovat a realizovat kdokoliv.
Budou stanovena kritéria, podle kterých budou kvalitní projekty vybírány. Posílí se role kulturní komise.
11.3. Kulturní akce pořádané nebo podporované městem by především neměly být pouze „dírou na peníze“, ale měly by se stát akcemi, které dokážou hospodařit buď s minimální ztrátou, nebo dokážou být i zcela finančně soběstačné a přinést i finance pro další kulturní rozvoj ve městě. 
11.4. Kulturní centrum a kino by měly primárně sloužit potřebám občanů a měly by být k dispozici pro občany stejně jako prostředky kulturního centra (vybavení, zázemí, pronájem, výpůjčka prostor atd.), které jsou nyní velice těžko dostupné. K tomu stanovíme jasná pravidla, jejichž dodržování budeme kontrolovat. Uspořádat kulturní akci v prostorách města bude moci v souladu s nastavenými pravidly kdokoliv.
11.5. Nový přístup k informacím, využití internetu a komunikaci s občany by měl výrazně dopadnout i na oblast kultury a přinést masivní zvýšení komunikačních kanálů, jako prostředků pro větší povědomí o kulturních aktivitách, transparentnost a publicitu města v oblasti kultury. Občané města by měly mít možnost využít webové stránky města k propagaci svých kulturních akcí, kultura by se měla propagovat na sociálních sítích (facebook, twitter, google +, linkedin), které dnes pro tyto účely nejsou příliš využívány, přestože jejich ostatní možnosti jsou velkou částí obyvatel města běžně využívány jsou.

Část 12.: Oblast sportu

1.Stanovíme pravidla, dle kterých bude probíhat podpora města sportu. Nadále tato podpora nebude poskytována bez toho, že by směřovala do priorit stanovených městem. Takovou prioritou je zejména podpora mládeže.
12.2.Budeme usilovat o to, aby subjekty, jež se v Týništi n. Orl. věnují sportu, měly rovné možnosti ucházet se o prostředky města v přímé úměře tomu, jak naplní priority města v oblasti sportu.
12.3.Stejnou otevřenost a informovanost, jakou bude zajišťovat město a jeho organizace, musí zajistit i sportovní organizace, pokud jsou významně financovány z městského rozpočtu. Znamená to zveřejnit podrobné rozpočty obsahující i informace o financování jednotlivých sportů, počtu jejich členů v rozložení dle věkových skupin a případně dle dalších kritérií.

Část 13.: Odpadové hospodářství a společnost ODEKO

Služby v oblasti nakládání s komunálními odpady musí být poskytovány v souladu s moderními trendy a požadavky na hospodaření s odpady. V současné době je zajišťuje společnost ODEKO, s.r.o., jejímž je Týniště n.Orl. největším podílníkem. Budeme se snažit, aby tyto služby byly poskytovány kvalitně, ale současně za ceny odpovídající běžnému tržnímu prostředí v daném segmentu. Z tohoto důvodu považujeme za nutné prověřit možnosti a ceny, za které může tyto služby město nakupovat od jiných subjektů. 
Nicméně k otázce možného prodeje společnosti ODEKO s.r.o. se stavíme rezervovaně, a to zejména k prodeji ve prospěch jednoho předem určeného zájemce (Marius Pedersen, a.s.). Domníváme se, že na prodej společnosti je nutné nahlížet komplexně a s dlouhodobým výhledem. Zejména tedy s vědomím, že zajišťovat svoz, využití a odstraňování komunálních odpadů je, a i v budoucnu zůstane, odpovědností obcí a obce by tuto službu měly mít co možná nejvíce pod kontrolou. Dále pak i s ohledem na skutečnost, že nakládání s odpady se v regionu (i v ČR) stále více koncentruje do rukou několika málo společností , čímž se omezuje (a v některých oblastech již zcela zmizelo) konkurenční prostředí se všemi negativními důsledky, jež z toho vyplývají. Případný prodej by tento trend dále prohloubil.
Namísto toho bychom podporovali, aby společnost ODEKO, jako běžná obchodní společnost, dále rozšiřovala své obchodní aktivity i mimo oblast služeb pro své podílníky, zvyšovala příjmy od třetích osob a zlepšovala tak své hospodaření.

Část 14.: Technické služby

Prověříme hospodaření Technických služeb. Zvážíme, zda je možné oddělit činnosti, které musí Technické služby provozovat, a činnosti, které je možné vysoutěžit na volném trhu. Cílem je snížení výdajů města na provoz Technických služeb a na služby, které v současné době zajišťují.

Část 15.: Bezpečnost 

Využijeme v maximální míře zákonné možnosti, které obce mají ve vztahu k Policii ČR. Na základě výsledku předefinujeme úkoly Městské policie. Rovněž se pokusíme koordinovat využití Městské policie i pro bezpečnost okolních měst a obcí. Výsledkem musí být stejná míra bezpečnosti a snížené náklady na Městskou policii.
Starosta musí plnit povinnosti velitele městské policie tak, aby peníze občanů nebyly vynakládány na jejich zbytečnou šikanu nebo činnosti sloužící pouze k ospravedlnění přebujelé personální a materiální výbavy MP, ale jednoznačně směřovaly ke zvýšení pořádku a bezpečnosti.
Nepodporujeme plošnou instalaci kamerového systému ve městě, neboť takový plošný systém představuje zásah do soukromí občanů a vyžadoval by také značné náklady na obsluhu. Pokud to s ohledem na bezpečnostní podmínky v Týništi nad Orlicí bude nezbytné, podpoříme pořízení jedné mobilní kamerové jednotky, která se dočasně se souhlasem občanů, do jejichž soukromí by mohla zasáhnout, umístí na problematické místo do doby, než se zjištěný problém vyřeší.
Zvážíme, zda by nebylo vhodné vydat obecní vyhlášku regulující podomní prodej s cílem zamezit nátlakovým prodejním praktikám zaměřeným zejména na občany, kteří se takovým praktikám těžko brání, a zároveň zbytečně nezasahovat do svobody podnikání.

Část 16.: Podpora podnikání.

Nebudeme poskytovat jakékoliv výhody individuálním podnikatelským subjektům.
Zaměříme se na zlepšení podnikatelského prostředí přinášejícího výhody všem podnikatelům bez výjimek tj. na kvalitní územní plán, který zbytečně nebude bránit podnikatelským záměrům, nový web města a zajištění dokonalé informovanosti pro občany, návštěvníky města i potencionální investory ve městě. Web města bude mít i varianty v cizích jazycích.
Na web města dáme podnikatelské příležitosti – pozemky, haly apod., oslovíme zahraniční hospodářské komory, abychom je informovali o podnikatelských příležitostech v Týništi nad Orlicí.

Diskuse o programu probíhá na facebookové stránce Nezávislého sdružení Nové Týniště.